Privacy

1. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IMPLICEERT DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANVAARDT

Op uw toegang tot en gebruik van de website www.usd.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving van toepassing. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, gaat u volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat deze alle andere relevante overeenkomsten tussen u en United Soft Drinks B.V. (het ‘Bedrijf’) vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of accepteert, Verlaat u deze site.

2. INHOUD EIGENDOM

De site en al zijn inhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle teksten en foto’s (“Inhoud”) zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van United Soft Drinks B.V., tenzij anders vermeld. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de inhoud. Gebruikers worden gewaarschuwd dat United Soft Drinks B.V. agressief hun intellectuele eigendomsrechten zal afdwingen met alle juridische middelen, inclusief strafrechtelijke vervolging.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het bedrijf verleent u een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-onderhandelbaar en herroepbaar recht om de site als volgt te gebruiken:

 • U mag geen afbeeldingen van mensen, producten of evenementen van de site gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het bedrijf.
 • De inhoud van de site mag niet worden gereproduceerd.
 • U mag de Inhoud niet verspreiden, wijzigen, kopiëren (behalve zoals hierboven beschreven), verzenden, weergeven, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentiëren, creatief bewerken, overdragen, verkopen of anderszins gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
 • Het is u verboden de site te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van verboden, bedreigend, misleidend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch, godslasterlijk of ander materiaal dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd en aanleiding geven tot het inroepen van burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met de wet. Het bedrijf zal onvoorwaardelijk samenwerken met de politie of Andere wetshandhavingsinstanties en met gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit bekend te maken van mensen die dergelijk materiaal of informatie plaatsen of verzenden.
 • Het is verboden om de site te gebruiken om te adverteren of om commerciële acties uit te voeren. Het bedrijf zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die zich niet aan deze beperkingen houden. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, stemt u ermee in dat het bedrijf uw gebruik van de site op elk moment kan beëindigen of opschorten wegens schending van deze gebruiksvoorwaarden en andere specifieke voorwaarden. In het geval van opschorting of beëindiging dienaangaande, moet u onmiddellijk (a) stoppen met het gebruik van de site, en (b) alle kopieën vernietigen die u mogelijk heeft gemaakt van bepaalde delen van de inhoud.

4. PRIVACY

Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres) en berichten die u al dan niet elektronisch naar de site verzendt, worden door United Soft Drinks B.V. behandeld in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. VRIJSTELLINGSCLAUSULE

Alle Inhoud is onderhevig aan verandering en wordt aan u geleverd ‘as is’, zonder expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kan het bedrijf niet garanderen of bevestigen dat uw gebruik van de inhoud van de site geen inbreuk maakt op de rechten van derden, noch dat de inhoud nauwkeurig, volledig en up-to-date is. Bovendien, en met betrekking tot de aanwezigheid van mededelingen en dergelijke op de site, wijst het bedrijf alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, bedreigende, bedrieglijke, misleidende, beledigende, intimiderende, lasterlijke, schandalige, vulgaire, obsceen, denigrerend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat kan worden beschouwd als crimineel of aanzetten tot een strafbaar feit, dat aanleiding zou kunnen geven tot het inroepen van burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met enige wet in een van de secties van de plaats.

6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U gebruikt de site op eigen risico. De Vennootschap, geassocieerde ondernemingen, woordvoerders of bestuurders, vertegenwoordigers of andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of de inhoud ervan, of het nu gaat om contractuele, strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid.

7. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

De site kan links bevatten naar sites van derden of sites die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Het bedrijf heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de beveiliging van die sites. Onverminderd het voorgaande wijst het bedrijf uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af in het geval dat deze sites:

 • Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn.
 • Niet verhandelbaar of geschikt zijn voor een bepaald doel.
 • Zorg niet voor de vereiste Beveiliging.
 • Virussen of andere items van destructieve aard bevatten.
 • Lasterlijk of schandalig zijn. Evenmin onderschrijft het bedrijf de inhoud, producten of diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Als u een link naar dergelijke sites of de site maakt, doet u dit op eigen risico en zonder toestemming van het Bedrijf.

8. KINDEREN

Het bedrijf wenst bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonsgegevens van kinderen.

Kinderen en personen jonger dan 18 jaar wordt geadviseerd om toestemming te vragen aan hun ouders of voogd voordat ze persoonlijke informatie op deze site plaatsen. We raden ouders aan om regelmatig de online activiteiten van hun kinderen te bekijken. Het bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie bij te werken. Deze herzieningen zijn bindend, dus u dient deze pagina regelmatig te bekijken om de huidige gebruiksvoorwaarden te bekijken. Telkens wanneer de gebruiksvoorwaarden aanzienlijk worden gewijzigd en opgenomen in de gebruiksvoorwaarden, zal er een kennisgeving op de site worden gepubliceerd.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site is Nederlands recht van toepassing, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen. Alle geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank Rotterdam.